Športové právo

Už niekoľko rokov sa aktívne venujeme poskytovaniu právnych služieb v oblasti športového práva, a to hlavne vypracovaniu, pripomienkovaniu a úprave zmluvných dokumentov týkajúcich sa pracovného práva športovcov, športových funkcionárov, športových odborníkov, práva duševného vlastníctva a zmlúv z oblasti marketingu, interných dokumentov, smerníc, sponzorských zmlúv, zmlúv o spolupráci, a iných.

Taktiež poskytujeme možnosť právneho zastupovania v súdnych sporoch a správnych konaniach napríklad v prípade sporov vyplývajúcich z nekalosúťažného konania, ako aj pri riešení sporov mimosúdnou dohodou.

  • Príprava sponzorských zmlúv
  • Právne poradenstvo vo vzťahu k činnosti športového zväzu
  • Zastupovanie na zasadnutiach Valného zhromaždenia, výkonných výboroch a i.,
  • Zastupovanie vo vzťahu k činnosti hlavného kontrolóra športového zväzu