Právo duševného vlastníctva

Širokú škálu právnych služieb poskytujeme v oblasti práva duševného vlastníctva, najmä v prípadoch ochrany obchodného mena obchodnej spoločnosti, ochrany osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby, ochrany autorských práv a iných práv v zmysle autorského zákona, práv z ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv, vrátane zápisu do príslušných registrov na národnej a nadnárodnej úrovni, ochrany obchodného tajomstva a pri sporoch týkajúcich sa doménových mien, a iných.

V tejto oblasti poskytujeme aj právne zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva ako aj inými orgánmi a v konaní pred súdom.

  • Registrácia ochrannej známky vrátane zastupovania v priebehu celého procesu
  • Zastupovanie v súdnych konaniach