Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytuje naša Advokátska kancelária právne služby počnúc vypracovaním najrôznejších zmluvných dokumentov a úpravy týchto pracovnoprávnych dokumentov, najmä pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, dokumenty v súvislosti so skončením pracovného pomeru a iné.

Taktiež poskytujeme poradenstvo v prípade procesu ukončenia pracovných pomerov a prepúšťania zamestnancov klienta, v prípadoch zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch, v oblasti kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. Svojim klientom poskytujeme aj možnosť právneho zastupovania v pracovnoprávnych sporoch pred správnymi orgánmi a pred súdom.

  • Príprava zmluvnej dokumentácie / pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, interné smernice zamestnávateľa, dohody o zrážkach zo mzdy a o hmotnej zodpovednosti a.i./
  • Právne poradenstvo a zastupovanie klienta vo veci úkonov realizovaných v zmysle Zákonníka práce / výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a i./
  • Zastupovanie v konaní pred súdom