Občianske a dedičské právo

V rámci Občianskeho práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo, najmä vypracovanie, pripomienkovanie a úpravu zmluvných dokumentov a podkladov (Kúpne zmluvy, Zmluvy o dielo, Nájomné zmluvy, Zmluvy o zriadení záložného práva, Dohody o zriadení vecného bremena, a i.).

Taktiež poskytujeme možnosť právneho zastupovania pred súdom v každej sfére občianskeho práva, napríklad v oblasti ochrany osobnosti a dobrého mena, záväzkového (zmluvného) práva, nehnuteľností a vlastníckeho práva, vo veciach bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, susedských sporoch, spotrebiteľských sporoch a i.), vrátane zastupovania pri rokovaní a uzatváraní mimosúdnych dohôd. V oblasti dedičského práva poskytujeme odborné poradenstvo v celom procese dedičského konania, pri vypracovaní závetu, listiny o vydedení a iných, vrátane možnosti zastupovania v celom dedičskom konaní pred notárom a súdom.

  • Zastupovanie v súdnych konaniach
  • Zastupovanie pred inými orgánmi verejnej správy
  • Vypracovanie a revízia zmlúv a iných právnych dokumentov
  • Zastupovanie v dedičských konaniach
  • Predžalobné výzvy, podanie žalobných návrhov a iných súdnych podaní