JUDr. Tomáš Dujčík

JUDr. Tomáš Dujčík je absolventom Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2008 získal titul magister práv. V roku 2009 absolvoval na Právnickej fakulte UK rigoróznu skúšku na tému „Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti“ a bol mu udelený titul Doktor práv / JUDr./. V roku 2012 úspešne zložil advokátske skúšky s vyznamenaním a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od toho istého roku pôsobí ako advokát a partner v advokátskej kancelárii LEGAL & CORP s.r.o.. V rámci výkonu svojej činnosti sa podieľal na viacerých cezhraničných projektoch v oblasti energetiky a M&A. Realizoval tiež viacero úspešných podaní na Ústavný súd SR, súdy iných členských krajín EÚ, ako aj na Európsky súd pre ľudské práva vo Štrasburgu.

 

Zameranie:

Občianske právo, Obchodné právo, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, sporová agenda, príprava súdnych podaní a zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

 

Jazyky: anglický, nemecký

E-mail: dujcik@legalcorp.sk