Správne právo

Naša Advokátska kancelária už od jej vzniku poskytuje široký rozsah právnych služieb a poradenstva v oblasti správneho práva. Skúsenosti máme v oblasti daňového a colného práva a zastupovania pred správnymi orgánmi a v konaní v pred všeobecnými súdmi a Ústavným súdom SR.

Svojim klientom poskytujeme podporu a zastupovanie v konaniach pred stavebným úradom, v katastrálnom konaní, v rôznych sférach dopravy, v konaní pred dopravným úradom ako aj v iných osobitných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, vrátane ústredných orgánov štátnej správy.

  • Zastupovanie v správnom konaní
  • Príprava podaní na súd vrátane zastupovania v celom súdnom konaní
  • Podania na Ústavný súd SR a Európsky súd pre ľudské práva