JUDr. Marián Maholányi

JUDr. Marián Maholányi je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, kde v roku 2015 získal titul magister práv. Počas svojho štúdia sa zúčastnil prestížnej medzinárodnej súťaže JESSUP CUP - simulovaný súdny spor pred Medzinárodným súdnym dvorom, pričom po výhre v celoštátnom kole, reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnom kole vo Washington D.C. v USA. V roku 2018 absolvoval na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy rigoróznu skúšku v oblasti správneho práva a obhájil rigoróznu prácu na tému  „Medzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostredia“ - písaná v anglickom jazyku a bol mu udelený titul Doktor práv / JUDr./.

 

Zameranie:

IT/IP právo, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana spotrebiteľa, ochrana pred nekalou súťažou, verejné obstarávanie, pracovné právo, cezhraničné vymáhanie pohľadávok, príprava podaní na Ústavný súd SR a na Európsky súd pre ľudské práva, správne právo, zastupovanie klientov v súdnych, správnych a trestných konaniach.

 

Jazyky: anglický

E-mail: maholanyi@legalcorp.sk