Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/PEAR.php on line 569

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/PEAR.php on line 572

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 390

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 1885

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 2572

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 2595

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /nfsmnt/hosting1_1/7/8/7830cc8e-ddbd-4e26-bf63-3fa7916b1242/legalcorp.sk/web/_sub/devel/external/MDB2.php on line 2940
Právne poradenstvo v advokátskej kancelárií LEGAL & CORP s.r.o. | Informácie | www.legalcorp.sk

in cooperation with PROiURIS

Gajova 11, 811 09 Bratislava, SR
Tel.: 00 421-2/5263 7531, 5263 7532
Fax: 00 421-2/5263 7523
e-mail: office@legalcorp.sk 

LEGAL & CORP s.r.o

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. je dynamická a moderná kancelária, poskytujúca komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, so zameraním sa na obchodné právo, občianske právo, pracovné právoprávo nehnuteľností, využívajúc dlhoročné skúsenosti a rešpektujúc individuálne potreby klienta a jeho záujmy.

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. ako obchodná spoločnosť oprávnená poskytovať právne služby v zmysle zákona o advokácii, s poistným krytím zodpovednosti za škodu až do výšky 3.000.000,-EUR, je schopná poskytovať právne služby na najvyššej úrovni.

Pri poskytovaní právnych služieb využíva Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. zaručený elektronický podpis, v dôsledku čoho môže klientom ponúknuť možnosť podávať návrhy na zápis a zmeny údajov zapísaných v Obchodnom registri s 50% zľavou z ceny súdnych poplatkov. V rámci právneho poradenstva máme možnosť denne sledovať obchodných partnerov či dlžníkov našich klientov a upozorniť ich na zmeny týchto osôb, so zreteľom na skutočnosti podstatné pre chránenie oprávnených záujmov našich klientov, najmä vyhlásenie konkurzu, zníženie základného imania a.i.. Následne po konzultácii s klientom na tieto zmeny vhodných spôsobom reagujeme, v záujme zabráneniu škôd a elimináciu prípadných rizík – predovšetkým rizík nevymožiteľnosti pohľadávky a nemožnosti plnenia zmluvných záväzkov.

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. taktiež poskytuje odbornú právnu pomoc pri vypracovaní a pripomienkovaní zmlúv, vypracovaní právnych analýz vrátane právnych analýz „ due diligence “, rokovaniu s dotknutými stranami. Dlhoročné skúsenosti využívame tiež pri vymáhaní pohľadávok vrátane hromadnej agendy, a to s vysokou úspešnosťou od mimosúdneho riešenia sporov, cez súdne vymáhanie a zastupovanie klienta, až po exekučné konanie.

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. má, v rámci úzkej spolupráce s Advokátmi združenia PROIURIS ako aj s inými advokátmi a advokátskymi kanceláriami v iných členských štátoch EÚ, možnosti poskytovať právne služby v rámci celého územia Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, a to v jazyku slovenskom, anglickom a čiastočne aj nemeckom a ruskom.

Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. má nadštandardné vzťahy s odborníkmi z iných odvetví, relevantných v rámci poskytovania právnych služieb, ktoré využíva v prospech klienta, s cieľom maximalizovať efektívnosť svojich služieb v prospech klienta. Jedná sa predovšetkým o odborníkov z oblasti tlmočníctva, notárov, exekútorov, znalcov, daňových poradcov, či správcov konkurznej podstaty.

Prostredníctvom našich advokátov a právnikov poskytuje Advokátska kancelária LEGAL & CORP s.r.o. právne služby efektívne, so zameraním sa na klienta a jeho potreby, s cieľom minimalizovať náklady klienta a dosiahnutia maximálneho možného úspechu.

Ľudia

JUDr. Rastislav Železník

advokát - konateľ
profesný rozvoj

JUDr.Tomáš Dujčík

advokát - konateľ
profesný rozvoj

Created by JAVI solutions s.r.o.

© LEGAL & CORP s.r.o. in cooperation with PROiURIS